Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανέπτυξε μία νέα πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την Ενημέρωση, την Πληροφόρηση και τη Συμβουλευτική των εργαζομένων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης....